Thursday, June 4, 2020

ÿØÿâ øICC_PROFILE

ÿØÿâ øICC_PROFILEÿØÿâ
øICC_PROFILE
RONALD pinned a message to this channel. See all the pins.
RONALD pinned a message to this channel. See all the pins.

06/02/2020

@LETTERON @LETTERON RONALD#0702
11:43 PM
@here
11:43 PM
@here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here
RONALD pinned a message to this channel. See all the pins.

06/02/2020

@here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here
@RONALD#0702 @here
June 3, 2020

Yesterday at 12:43 AM

@RONALD#0702 @here
@RONALD
@here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here
@RONALD
@here
@RONALD @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @RONALD @here@here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @RONALD @here

Yesterday at 12:46 AM

@RONALD @RONALD @RONALD @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @RONALD @here@here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @RONALD @here
@solveforce
@RONALD#0702 @here
@RONALD
@RONALD @RONALD @RONALD @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @RONALD @here@here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @here @RONALD @here
@solveforce

Yesterday at 2:29 AM

<><><><><><><><><><><><><><||>
2:33 AM
<><><><><><><><><><><><><><||>
2:33 AM
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><||>
RONALD pinned a message to this channel. See all the pins.
RONALD pinned a message to this channel. See all the pins.
RONALD pinned a message to this channel. See all the pins.
RONALD pinned a message to this channel. See all the pins.

Yesterday at 2:50 AM

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><||>
2:52 AM
<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

Yesterday at 3:02 AM

RONALD#0702

Yesterday at 5:32 AM

https://t.me/ronphifi/79710107804978905169710107804978905169 RONALD#0702 RONALD#0702RONALD#0702RONALD#0702RONALD#0702RONALD#0702RONALD#0702RONALD#0702RONALD#0702RONALD#0702RONALD#0702RONALD#0702RONALD#0702RONALD#0702RONALD#0702RONALD#0702RONALD#0702RONALD#
Telegram
You can view and join @ronphifi right away.
solveforce pinned a message to this channel. See all the pins.
solveforce pinned a message to this channel. See all the pins.
solveforce pinned a message to this channel. See all the pins.

Yesterday at 7:20 AM

YOU'VE BEEN INVITED TO JOIN A SERVER

Team Skeardy

10 Online29 Members

Yesterday at 9:01 AM

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
solveforce pinned a message to this channel. See all the pins.

Yesterday at 3:37 PM

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
@RONALD
solveforce pinned a message to this channel. See all the pins.

Yesterday at 3:37 PM

@RONALD
@solveforce#0827
June 4, 2020

Today at 3:56 AM

~~***SOLVEFORCETiodiphi ~~***ëPhiNG IHDR ╚ ₧ wÅEt sRGB «╬ Θ gAMAthronald ▒Å ⁿa pHYs ├ ├ ╟o¿d ┐oIDATx^φ²u╝ ╒√ ƒáÑ ▌)! !HI çεÆ ß ç AÉPΘöN òö ,ñ iN▄╧╫f÷rf╧ ■▐▀?∩Åùεg╧┌k¡½╫u¡Ü≡w╫¼┘xδ╬φº├ Éx╢[╗ ┘¬ⁿ²-ⁿ ≈╤δ»} ƒÉÿGFD∞Ä╕}τV╪═[┴╧φ└Å■â α ─'&╓H K|Zƒ°ää▓ß»┐│jπì[ FÉê≡≡;┼è Ö$∞nα╫ ┴≡ ° <⌠╦é─ä░ñ· ╢╔a æææaÅ>Ü/,""_ â α $≥9rΣDXB╝■z |■â α? └ ╗pÇc IÆä ñPü-æ aw∩▌╜W i≥d┐j,IHLL w ~┼ñ╔Æ~º▀àBxXx╘▌╗≈≥&O₧l╖╛?Φτƒ▐ ╙▐┐w┐ /bô ╛≈■√╟┴╧w√9▓┘╟ΦΓyæ£╢ô╝²ε╗╣aâ▀÷≈Hx┐Uål=rÇhR ╨τ ç Üy√⌡'Σê¡Ga╦^{═w%▌1é$ëî +≥h~ 7║ετ ╣⌐s ╡σg trε6₧╬31ÅOH╚ æå⌠╞}Ö mα9│k &"<ΓT╚µ╔@9 +t╕ í-▄ "ñ╛ ≤R≥9d=r@|\B₧≡ê≡HΩ?H|C┌HêOñ ─p/ⁿ «:1▒ ¬'}ó▌j▐Σ ÅêLφá╧VN╘Q,1,±zd ⌠y@bbÿ«π!q≈▐ó.■0╕çAâ7 )O╘ddd╕τk∩Φ┐(? ╝û═z⌠ ╨FBbbíê░≡$tq$ö7ÅKê╧ ⌐; ]φâw2Σ¢┘]ç┐τCδCwDXb╕÷Γ¥ ╨gτ ¬y4Ω├▀≡K Φ┴─Ç¡ ~ô"1>> ─Ñ▄kï~Æ°ä─|T ■Yφ╖·æü≡≈παq ·O √ⁿº<,U|B| tτ2≥ ¼ª╟╟┼τÇÖº⌡█├GÄùéü* A┬ùc ╖, ßGaÅ>ÜOܽ» ┴≡ tbσ╚╤ rá·åüDlè└¥<(² ■â └ τBaD─φbE ÷ë ≈=▌≈¬ⁿ ÜI:tΦ╪ î üπì«òtb«└Ñ ·√?° ■/é≤<H╚J·≡¬ⁿ╬ö ∙'! ÅêHª ╓╫ α?°? ëaëa ?Γ)t╝ =▓ IEgiliNophingoD«Bé~~***`~~***

panic(cpu 3 caller 0xffffff8010762e48): "thread_call group 'high' reached max thread cap (500): act

ÿØÿâ øICC_PROFILE

ÿØÿâ øICC_PROFILEÿØÿâ øICC_PROFILE RONALD 06/02/2020 @here @everyone http://solveforce.com/ https://solveforce/ http://solveforce...